Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x
Zaloguj się, jeżeli nie masz jeszcze konta, Załóż konto

DB Kurier

Współpracujemy zStatus przesyłki

Sprawdź gdzie jest Twoja paczka

Regulamin

 

Regulamin

§ 1

Regulamin określa zasady wykonywania usług świadczonych przez MM KURIER (podstawa działalności: ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe – tekst jednolity Dz. U. Z 2000 nr 50 poz. 601 z późn. zm., zwana dalej prawem przewozowym wraz z rozporządzeniem MTiB w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego z dn. 24 lutego 2006 r. Dz. U. z 2006 nr 38. 266).

§ 2

Dla potrzeb niniejszego regulaminu definiuje się pojęcia:

MM KURIER – osoba prawna świadcząca usługi przewozu przesyłek.
Przewoźnik MM KURIER – współpracownik MM KURIER przyjmujący przesyłkę od Nadawcy i doręczający ją do Odbiorcy.
Nadawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która przekazuje przesyłkę MM KURIER w celu wykonania usługi.
Odbiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która przyjmuje przesyłkę doręczoną przez MM KURIER w ramach realizowanej usługi.
Zleceniodawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zleca MM KURIER wykonanie usługi przewozu. Zleceniodawcą może być Nadawca, Odbiorca lub osoba trzecia.
Zlecenie przewozowe – dokument stanowiący dowód zawarcia umowy przewozu.
Przesyłka - rzeczy przyjęte do przewozu i doręczenia na podstawie jednego zlecenia przewozowego lub innego dokumentu przewozowego.
Cennik – dokument określający wagę i gabaryty (wraz z podziałem na kategorie) oraz terminy doręczeń przesyłek w ramach usług świadczonych przez MM KURIER, dostępny dla każdego Klienta we wszystkich punktach MM KURIER.

§ 3

Zakres usług MM KURIER obejmuje odbiór, przewóz i doręczenie przesyłek na terenie kraju.

§ 4

Przesyłka może być przyjęta do przewozu w następujący sposób:

w Punkcie Przyjęć – Nadawca sam dostarcza przesyłkę;
u Nadawcy – przesyłkę odbiera Przewoźnik MM KURIER, na podstawie wcześniejszego zgłoszenia.

§ 5

Za jakość opakowania przesyłki (odpowiedniego do jej zawartości) odpowiada Nadawca
Zleceniodawca jest zobowiązany opakować każdą przesyłkę w sposób zabezpieczający znajdujący się w niej towar przed uszkodzeniem przesyłki i zapewniający bezpieczeństwo innych przesyłek w czasie przewozu. Opakowanie powinno być:
odpowiednio zamknięte, uniemożliwiające dostęp do zawartości przesyłki
odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki
odpowiednio zabezpieczone od wewnątrz uniemożliwiając przemieszczanie się zawartości przesyłki
odpowiednio oznakowane w przypadku specjalnego charakteru przesyłki np. "ostrożnie szkło", "góra/dół" (oznakowanie może być dokonane u Nadawcy lub w Punkcie Przyjęć)
W przypadku niezastosowania się do powyższych zaleceń, Przewoźnik MM KURIER może odmówić przyjęcia przesyłki do przewozu.
Wagę opakowania wlicza się do masy przesyłki.

§ 6

Zleceniodawca ma obowiązek zamieścić na opakowaniu przesyłki swój adres oraz adres Odbiorcy, które muszą być zgodne z danymi zamieszczonymi w zleceniu przewozowym. Jeżeli jest to niemożliwe, przesyłka powinna posiadać inne znaki pozwalające na jej identyfikację (np. taśmy firmowe).
Adres Odbiorcy/Nadawcy/Zleceniodawcy powinien obowiązkowo zawierać nazwę własną, nazwę ulicy, numer domu i lokalu, numer telefonu, pocztowy kod adresowy, nazwę miejscowości.

§ 7

MM KURIER nie przyjmuje do przewozu przesyłek zawierających:
korespondencję prywatną
gotówkę, papiery wartościowe, inne dokumenty o charakterze płatniczym
przedmioty wartościowe /wyroby jubilerskie, dzieła sztuki, antyki, numizmatyki/ itp.
broń i amunicję
żywność łatwo psującą się, wymagającą specjalnych warunków przewozu
towary chemicznie i biologicznie aktywne
zwierzęta, szczątki ludzkie i zwierzęce
narkotyki i substancje psychotropowe
leki wymagające specjalnych warunków przewozu
inne towary, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla osób mających z nimi styczność lub mogące uszkodzić i zniszczyć inne przesyłki
inne towary, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawnych
inne towary, które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze względu na urządzenia MM KURIER nie nadają się do przewozu środkami transportowymi
W przypadku nadania przesyłki zawierającej towary wymienione w ust. 1, Nadawca zobowiązany jest do naprawienia powstałej w wyniku tego szkody w pełnej wysokości.

§ 8

Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, Przewoźnik MM KURIER sporządza niezwłocznie protokół szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie Odbiorcy, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona.
Przewoźnik MM KURIER sporządzi z własnej inicjatywy protokół szkody, gdy:
spostrzeże ślady naruszenia przesyłki, pojemnika transportowego lub środka transportowego (plomb, zamknięć, ścian, podłogi lub dachu);
przypuszcza, że przesyłka doznała ubytku lub uszkodzenia.
W przypadku uszkodzenia lub ubytku przesyłki, którego nie dało się zauważyć przy odbiorze przesyłki, Odbiorca ma prawo w ciągu 7 dni od daty odbioru zażądać sporządzenie protokołu szkody w obecności pracownika MM KURIER.

§ 9

Zlecenie przewozowe wypełnia przyjmujący przesyłkę Przewoźnik MM KURIER według taryfikatora usług zgodnie z danymi dotyczącymi przewozu otrzymanymi od Nadawcy.
Przewoźnik przyjmujący przesyłkę potwierdza na zleceniu przewozowym (własnoręcznym i czytelnym podpisem) przyjęcie przesyłki przez MM KURIER w celu przewozu i doręczenia.
Zleceniodawca podpisując zlecenie przewozowe (własnoręcznym i czytelnym podpisem) potwierdza zgodność deklarowanych przez siebie danych dotyczących przesyłki oraz znajomość niniejszego regulaminu. Wyraża tym samym swoją zgodę na proponowaną przez MM KURIER cenę usługi.

§ 10

Według dyspozycji Zleceniodawcy za usługi świadczone przez MM KURIER płaci Nadawca, Odbiorca lub osoba trzecia zlecająca przewóz.
Gdy Zleceniodawcą jest osoba trzecia zlecenie obowiązkowo musi być pisemne. W tym przypadku za usługę zawsze płaci Zleceniodawca.
Oryginał zlecenia przewozowego przeznaczony jest dla Nadawcy przesyłki. Oryginał rachunku lub faktury VAT przeznaczony jest dla podmiotu płacącego za przewóz.
Jedna z kopii zlecenia przewozowego przeznaczona jest dla Odbiorcy.
Pozostałe kopie zlecenia przewozowego pozostają do dyspozycji MM KURIER.

§ 11

Przewidywany termin doręczenia przesyłki do odbiorcy na terenie kraju określa aktualny cennik MM KURIER.
Przewoźnik MM KURIER doręcza przesyłkę na adres Odbiorcy podany na zleceniu przewozowym.
Zleceniodawca może udzielić dyspozycji na zleceniu przewozowym ustalając odbiór przesyłki przez Odbiorcę w placówce MM KURIER – tzw. odbiór własny.
W przypadku nieobecności Odbiorcy Przewoźnik MM KURIER pozostawia awizo z zaznaczonym terminem ponownego doręczenia przesyłki ewentualnie ze wskazaniem gdzie i kiedy Odbiorca mógłby sam odebrać przesyłkę gdyby podany przez Przewoźnika termin ponownego doręczenia nie odpowiadał Odbiorcy.
Bezpłatny okres przechowania przesyłki awizowanej w placówce MM KURIER wynosi 7 dni kalendarzowych licząc od dnia planowanego doręczenia. W tym czasie Przewoźnik MM KURIER ma obowiązek podjęcia kolejnej próby doręczenia przesyłki.
W sytuacji odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę lub złego adresu Odbiorcy Przewoźnik MM KURIER zwróci przesyłkę do Nadawcy po wcześniejszym ustaleniu zwrotu z Nadawcą.
Jeżeli za wykonanie usługi przez MM KURIER zobowiązanym do zapłaty jest Odbiorca a przesyłka została zwrócona do Nadawcy to za wykonaną usługę płaci Zleceniodawca.

§ 12
Przyjęcie przesyłki przez Odbiorcę bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez Odbiorcę,
zaniechano takiego stwierdzenia z winy MM KURIER,
ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,
szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał sporządzenia protokołu szkody oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

Wszelkie zastrzeżenia dotyczące wykonania usługi lub stanu otrzymanej przesyłki powinny zostać zapisane na zleceniu przewozowym przez Odbiorcę w chwili jej przyjęcia.
Odbiorca może dokonać otwarcia otrzymanej przesyłki dopiero po potwierdzeniu jej odbioru na kwicie przewozowym i po uiszczeniu opłaty wynikającej z zlecenia przewozowego.

§ 13

Jeżeli Klient nie dysponuje wagą, na której można by dokonać zważenia przesyłki podczas jej odbioru, przesyłka zostanie zważona i wyceniona w magazynie MM KURIER.

§ 14

MM KURIER może w każdym czasie sprawdzić, czy przesyłka odpowiada oświadczeniom Nadawcy zawartym w zleceniu przewozowym, dotyczącym w szczególności: rodzaju i wartości przesyłki, odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznego przesyłki oraz wymogom z § 7 niniejszego regulaminu.
Sprawdzenia dokonuje się w obecności Nadawcy, a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe albo gdy nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, przewoźnik dokonuje sprawdzenia w obecności osób zaproszonych przez siebie do tej czynności.
Wynik sprawdzenia zamieszcza się w zleceniu przewozowym albo dołączonym do niego protokole.
W razie stwierdzenia niezgodności oświadczeń zawartych w liście przewozowym ze stanem rzeczywistym przesyłki, koszty sprawdzenia obciążają przesyłkę.

§ 15

Zleceniodawca podając w zleceniu przewozowym wartość przesyłki wyraża zgodę na ubezpieczenie jej przez MM KURIER na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia zawartej pomiędzy MM KURIER, a ubezpieczycielem.
Przy braku podania wartości przesyłki w zleceniu przewozowym przesyłka zostanie standardowo ubezpieczona do kwoty 100 PLN.

§ 16

MM KURIER ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu przez Przewoźnika MM KURIER aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
MM KURIER nie ponosi odpowiedzialności określonej w ust. 1, jeżeli utrata, ubytek, uszkodzenie przesyłki lub opóźnienie w jej doręczeniu zaistniały z przyczyn:
występujących po stronie Nadawcy / Odbiorcy / Zleceniodawcy
wynikających z właściwości towaru
spowodowanych siłą wyższą
nie wywołanych z winy MM KURIER
MM KURIER jest zwolniony od odpowiedzialności określonej w ust. 1, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstały co najmniej z jednej z następujących przyczyn:
nadania pod nazwą niezgodną z rzeczywistością, nieścisłą lub niedostateczną rzeczy wyłączonych z przewozu lub przyjmowanych do przewozu na warunkach szczególnych albo niezachowania przez nadawcę tych warunków,
braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania rzeczy, narażonych w tych warunkach na szkodę wskutek ich naturalnych właściwości,
szczególnej podatności rzeczy na szkodę wskutek wad lub naturalnych właściwości,
ładowania, rozmieszczenia lub wyładowywania rzeczy przez Nadawcę lub Odbiorcę.
Wysokość odszkodowania za utratę / zniszczenie / ubytek lub uszkodzenie przesyłki nie może przewyższać rzeczywistej wartości towaru w przesyłce, odpowiadającej
Jeżeli wskutek zwłoki w przewozie powstała szkoda inna niż w przesyłce, MM KURIER jest obowiązany do zapłacenia odszkodowania do wysokości podwójnej kwoty przewoźnego.
Przewidziane w niniejszym paragrafie ograniczenia wysokości odszkodowania nie mają zastosowania jeżeli szkoda wynika z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa leżącego po stronie MM KURIER.

§ 17

W celu zapewnienia sprawności usług przewozu przesyłek, MM KURIER ma prawo do przechowywania, przetwarzania oraz przekazywania danych dotyczących klientów MM KURIER firmom współpracującym z MM KURIER również za granicą. Centralne zarządzanie bazą danych ma na celu rozszerzenie pakietu usług i przygotowanie ewentualnych nowych ofert.
W razie konieczności, MM KURIER jest uprawnione do przekazania danych dotyczących klientów MM KURIER organom państwowym, zwłaszcza organom celnym.
Zleceniodawca / Nadawca wyraża swoją zgodę na przechowywanie, przetwarzanie oraz przekazywanie swoich danych w powyższych okolicznościach.

§ 18

Wszelkie reklamacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przewozu przyjmuje każda placówka MM KURIER.
Podmiotami uprawnionymi do złożenia reklamacji są Nadawca, Odbiorca i Zleceniodawca.
Reklamację składa się w formie pisemnej i powinna ona zawierać:
datę sporządzenia reklamacji;
imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) przewoźnika;
imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację;
tytuł oraz uzasadnienie reklamacji;
kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego);
wykaz załączonych dokumentów;
podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.
Do reklamacji należy dołączyć:
oryginał zlecenia przewozowego
kopię protokołu szkody sporządzonego w obecności MM KURIER
potwierdzoną kopię faktury / rachunku lub innego dokumentu stwierdzającego wartość towaru w przesyłce.
Odpowiedź na reklamację zostaje przez MM KURIER udzielona w terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od chwili prawidłowego złożenia reklamacji.
Terminy i warunki składania reklamacji oraz szczegółowy tryb rozpatrywania reklamacji reguluje rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz.U. z 2006, nr 38, poz. 266).

§ 19

MM KURIER przysługuje prawo zastawu na przesyłce w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy przewozu, z wyjątkiem przesyłek organów władzy i administracji państwowej oraz organów wymiaru sprawiedliwości i ścigania.

§ 20

Postanowienia niniejszego regulaminu mogą być modyfikowane w drodze indywidualnych i odrębnych umów lub porozumień zawieranych z MM KURIER.

§ 21

Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz. U. Z 2000 nr 50 poz. 601 z późn. zm.) oraz z rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego z dn. 24 lutego 2006 r. (Dz. U. z 2006 nr 38. 266).